تلفن:  ۳۴۴۲۷۴۲۷ - (۰۶۱)
خانه    اخبار    هوای خشک یا هوای صفر

کاربرد هوای خشک یا هوای صفر :

به عنوان هوای تنفسی در کپسول های قواصی .پزشکی و فرار مورد استفاده قرار می گیرد.

نکات ایمنی:

هوای صفر غیر آتشزا نمیباشد ولی باعث تسریع در سوختن مواد میشود.سیلندر Zero air  هوای فشرده دارای فشار۱۵۰و ۲۰۰ بار در حجم ۴۰ و ۵۰ لیتر می باشد و دارای گرید ۵ و ۶ خلوص ۹۹٫۹۹۹۹ ۹۹٫۹۹۹۹ می باشد.

برای استفاده سیلندر هوای فشرده حتما از تجهیزات تقلیل فشار استفاده شود و بعد از هر استفاده شیر حتما بسته شود و همچنین بعد از خالی شدن کپسول.سیلندرها حتما باید دارای کلاهک باشد و در محل خود ثابت گردد.

ماکزیمم دمای محیط برای نگهداری سیلندر zero air  تحت فشار ۵۲ درجه سانتیگراد می باشد.

مخازن نگهداری هوای خشک باید در مکانی خنک و همچنین دارای تهویه مناسب و بدور از هرگونه مواد قلیایی و اسید قرار گیرد.

 

 

حالت نوع گاز نقطه جوش نقطه ذوب
گاز هوا،هوای صفر،zero air ۱۹۴- ۲۱۶-